Former Presidents


     Year                                                                                                                                                                                        Name
1978–1980 Shri. Kalraj Mishra
1980–1986 Shri. Satya Dev Singh
1986–1988 Late Shri. Pramod Mahajan
1988–1990 Shri. Rajnath Singh
1990–1994 Shri. Jagat Prakash Nadda
1994–1997 Uma-Bharti
1997–2000 Shri. Ramashish Rai
2000–2002 Shri. Shivraj Singh Chauhan
2002–2005 Shri. Kishan Reddy
2005–2007 Shri. Dharmendra Pradhan
2007–2010 Shri. Amit Thaker